Dịch thuật: Lời rằng hoạ chí vô ơn (đơn) cũng thường (472) (Nhị độ mai)

 

LỜI RẰNG HOẠ CHÍ VÔ ƠN CŨNG THƯỜNG (472)

          Hoạ chí vô ơn: Bản in đã in nhầm, đúng ra phải là “hoạ chí vô đơn” tức “hoạ vô đơn chí”. Theo bản chữ Nôm “Nhị độ mai diễn ca” 二度梅演歌 của Đồng Văn Đường tàng bản 同文堂藏板, bản khắc vào năm Kiến Phúc nguyên niên 叛建福元年, ở câu đó là:

禍至無單

(Hoạ chí vô đơn)

          “Hoạ vô đơn chí” 禍無單至, cũng nói là “hoạ bất đơn hành” 禍不單行, ý nói tai hoạ không đến đơn lẻ mà là thường liên tiếp xảy ra. Ta thường nghe nói:

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu:

Phúc vô song chí, hoạ bất đơn hành

福無雙至, 禍不單行

          Trong Thuỷ hử truyện 水浒传hồi thứ 37 có nói:

          Tống Giang thính bãi, xả định lưỡng cá công nhân thuyết đạo: ‘Khước thị khổ dã! Chính thị ‘ Phúc vô song chí, hoạ bất đơn hành’.

          宋江听罢, 扯定两个公人说道: “却是苦也! 正是, ‘福无双至祸不单行’.”

          (Tống Giang nghe qua, liền níu lấy hai tên sai dịch của nha môn, nói rằng: ‘Thật là khổ. Đúng là ‘Phúc vô song chí, hoạ bất đơn hành’.)

          Ở đây ý nói Mai Bá Cao đã bị chết, giờ lại là Mai Bạch cũng bị chết. 

Mới hay tục ngữ thế truyền

Lời rằng hoạ chí vô ơn cũng thường

Lòng chua xót bước phong sương

Nửa đường Bạch cũng suối vàng xa chơi

(câu 471 – 474) 

Mới hay tục ngữ thế truyền

Lời rằng hoạ chí vô ơn cũng thường

(Nhị độ mai 471 - 472)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 21/3/2023

 

Previous Post Next Post