Câu đối: Cổ Tể thung dung, cầm hạc thân biên nhi thân dân thiện chính

 

古宰從容琴鶴身邊而親民善政

今官放肆酒錢枕側卻懶政疏民

Cổ Tể thung dung, cầm hạc thân biên nhi thân dân thiện chính

Kim quan phóng tứ, tửu tiền chẩm trắc khước lãn chính sơ dân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/3/2023 

Cầm hạc 琴鶴: Cây đàn và chim hạc.

          Triệu Biện 赵抃đời Tống đến Tứ Xuyên 四川 nhậm chức quan, khi đi chỉ mang theo bên người một cây đàn và một con chim hạc. 

          Thẩm Quát 沈括đời Tống trong Mộng Khê bút đàm 梦溪笔谈 quyển 9 có viết:

          Triệu Duyệt Đạo vi Thành Đô Chuyển vận sứ, xuất hành bộ nội, duy huề nhất cầm nhất hạc, toạ tắc khán hạc cổ cầm.

          赵阅道为成都转运使, 出行部内, 唯携一琴一鹤, 坐则看鹤鼓琴.

          (Triệu Duyệt Đạo (tức Triệu Biện, Duyệt Đạo là tự) nhậm mệnh đến Thành Đô làm Chuyển vận sứ, hành trang lúc đi chỉ có một cây đàn và một con chim hạc, hễ ngồi xuống là nhìn chi và đánh đàn)

          Trong Tống sử - Triệu Biện truyện 宋史 - 赵抃传 có ghi:

          Đế viết: “Văn khanh thất mã nhập Thục, dĩ nhất cầm nhát hạc tự tuỳ; vi chính giản dị, diệc xưng thị hồ!”

          帝曰: “闻卿匹马入蜀, 以一琴一鹤, 自随为政简易, 亦称是乎!

          (Đế (Tống Thần Tông) nói rằng: “Nghe nói khanh với ngựa đi vào đất Thục, chỉ mang theo một cây đàn và một con chim hạc, làm chính trị giản dị, cũng là đáng khen vậy)

          Thời cổ, cầm và hạc tượng trưng cho văn nhân học sĩ cao nhã bất tục.

          Và trong Lã Thị Xuân Thu – Sát hiền 呂氏春秋 - 察賢 có ghi:

          Phục Tử Tiện trị Thiện Phủ, đàn minh cầm, thân bất há đường nhi Thiện Phủ trị.

          宓子賤治單父, 彈鳴琴, 身不下堂而單父治

(Khi Phục Tử Tiện làm quan trị lí vùng Thiện Phủ, hàng ngày chỉ có gảy đàn, không xuống công đường mà vùng Thiện Phủ rất yên ổn.)

          Người đời sau dùng “cầm đường” để chỉ nơi quan làm việc.

 

Previous Post Next Post