Dịch thuật: Than rằng: Thanh ứng khí cầu (253) (Nhị độ mai)

 

THAN RẰNG: THANH ỨNG KHÍ CẦU (253)

          Thanh ứng khí cầu 聲應氣求: Tức “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.

          Ở phần văn ngôn của quẻ Càn trong “Kinh Dịch” có câu:

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

同聲相應, 同氣相求

(Âm thanh giống nhau thì có thể cộng minh; khí vị cùng loại thì có thể dung hợp)

          Ý nói sự vật cùng loại hỗ tương cảm ứng. Người cùng chí thú, cùng ý kiến đương nhiên có thể kết hợp với nhau. 

Than rằng: Thanh ứng khí cầu

Người kim cổ bụng trước sau một đường

(Nhị độ mai 253 - 254)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 17/02/2023

Previous Post Next Post