Câu đối: Loả tụ tuyên quyền, kết đảng doanh tư vi bạo khách

 

裸袖揎拳結黨營私為暴客

鋪眉苫眼連群舞弊作奸臣

Loả tụ tuyên quyền, kết đảng doanh tư vi bạo khách

Phô mi thiêm nhãn, liên quần vũ tệ tác gian thần 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/02/2023 

- Loả tụ tuyên quyền裸袖揎拳: xắn tay áo để lộ cánh tay, chỉ kẻ giỏi gây sự, ham đánh nhau.

- Phô mi thiêm nhãn铺眉苫眼: có nghĩa là làm ra vẻ, chỉ kẻ thích làm bộ làm tịch vẻ ta đây.

          “Loả tụ tuyên quyền” và “phô mi thiêm nhãn” đều mượn từ bài “Ki thời” 讥时 của Trương Minh Thiện 张鸣善đời Nguyên.

讥时

铺眉苫眼 早三公

裸袖揎拳享万钟

胡言乱语成时用

大刚来都是哄

说英雄谁是英雄

五眼鸡岐山 鸣凤

两头蛇 南阳卧龙

三脚猫渭水飞熊 

KI THỜI

Phô mi thiêm nhãn tảo tam công

Loả tụ tuyên quyền hưởng vạn chung

Hồ ngôn loạn ngữ thành thời dụng

Đại cương lai đô thị hồng

Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng

Ngũ nhãn kê Kì Sơn minh phụng

Lưỡng đầu xà Nam Dương ngoạ long

Tam cước miêu Vị thuỷ phi hùng 

CHÊ THỜI CUỘC

Những kẻ làm ra vẻ lại sớm được lên chức cao,

Những phường hung ác, xắn tay áo lại hưởng bổng lộc vạn chung.

Những tên ăn nói bậy bạ dối đời lại được thông suốt trong xã hội,

Tóm lại tất cả đều là càn bậy dối trá.

Luận bàn anh hùng thì ai là anh hùng?

Loại gà trống năm mắt háo đấu lại thành phụng hoàng ở Kì Sơn.

Loại rắn hai đầu lại thành rồng nằm ở Nam Dương,

Loại mèo ba chân cũng được tôn là gấu bay nơi sông Vị.

- Bạo khách 暴客: Tức bọn đạo tặc trộm cướp.

          Hệ từ hạ 繫辭下trong Kinh Dịch có câu:

Trùng môn kích thác, dĩ đãi bạo khách

重門擊柝, 以待暴客

(Cửa làm nhiều lớp, đêm đến đánh mõ cầm canh để đề phòng bọn đạo tặc)

- Doanh tư 營私: Mưu tính lợi riêng cho bản thân.

- Vũ tệ 舞弊; Dùng thủ đoạn lường gạt làm những việc phi pháp.

Previous Post Next Post