Câu đối: Vô năng thiểu trí tác dạng trang mô, nhiên phùng trường toạ thượng

 


無能少智作樣裝模然逢場坐上

缺德庸才拿腔做勢卻遇事居高

 

Vô năng thiểu trí tác dạng trang mô, nhiên phùng trường toạ thượng

Khuyết đức dung tài nã khang tố thế, khước ngộ sự cư cao 

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 07/01/2023

Previous Post Next Post