Câu đối: Tú nhuỵ tiên hoa hoàng cúc kính .....

 

秀蕊鮮花黃菊徑

堅枝嫩葉綠松林

 

Tú nhuỵ tiên hoa hoàng cúc kính

Kiên chi nộn diệp lục tùng lâm

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 14/01/2023

Previous Post Next Post