Câu đối: Lăng hàn thổ diễm xuân thiên mĩ .....

 

凌寒吐艷春天美

挺直飄香夏日凉

 

Lăng hàn thổ diễm xuân thiên mĩ

Đĩnh trực phiêu hương hạ nhật lương

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 13/01/2023

Previous Post Next Post