Dịch thuật: Bồng Lai riêng một bầu trời (647) (Bích Câu kì ngộ)

 

BỒNG LAI RIÊNG MỘT BẦU TRỜI (647)

          Bồng Lai 蓬莱: Cũng gọi là Bồng Lai Sơn 蓬莱山, Bồng Hồ 蓬壶, Bồng Khâu 蓬丘 là đảo tiên ngoài biển đông trong truyền thuyết thần thoại thời Tiên Tần ở Trung Quốc, là nơi mà các vị đế vương thời cổ Trung Quốc truy cầu trường sinh bất lão.

          Theo Sơn hải kinh – Hải nội bắc kinh 山海经 - 海内北经có ghi:

Bồng Lai Sơn tại hải trung

蓬莱山在海中

(Bồng Lai Sơn ở trong biển)

          Trong Sử kí – Phong thiện thư 史记 - 封禅书 cũng có ghi:

         Tự Uy, Tuyên, Yên Chiêu sử nhân nhập hải cầu Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu , thử tam thần sơn giả, kì phó tại Bột Hải trung.

          自威, , 燕昭使人入海求蓬莱, 方丈, 瀛州, 此三神山者, 其傅在渤海中.

          (Từ Tề Uy Vương, Tề Tuyên Vương, Yên Chiêu Vương sai người ra biển tìm Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, ba ngọn núi thần này theo truyền thuyết là ở trong Bột Hải.)

          Và trong Sử kí – Hiếu Vũ Đế bản kỉ 史记 - 孝武帝本纪có đoạn:

          Kì bắc trị đại trì, Tiệm Đài cao nhị thập dư trượng, danh viết Thái Dịch trì, trung hữu Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Hồ Lương, tượng hải trung thần sơn quy ngư chi thuộc.

          其北治大池, 渐台高二十余丈, 名曰太液池, 中有蓬莱, 方丈, 瀛州, 壶梁, 象海中神山龟鱼之属.

          (Phía bắc làm ao lớn, Tiệm Đài cao hơn 20 trượng, tên gọi là Thái Dịch trì, giữa ao có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Hồ Lương, giống loại rùa cá ở núi thần trong biển.)

Cũng trong Sử kí – Hiếu Vũ Đế bản kỉ 史记 - 孝武帝本纪:

Kim Thượng phong thiện, kì hậu thập nhị tuế nhi hoàn, biến vu ngũ nhạc, tứ độc, nhi phương sĩ chi hậu từ thần nhân, nhập hải cầu Bồng Lai, chung vô hữu nghiệm.

今上封禅, 其后十二岁而还, 变于五岳四渎, 而方士之候祠神人, 入海求蓬莱, 终无有验.

(Đức kim thượng phong thiện, sau mười hai năm mới trở lại tế hết ngũ nhạc tứ độc. Còn các phương sĩ hầu thần nhân, ra biển tìm Bồng Lai, nhưng rốt cuộc không ứng nghiệm)

Còn trong Thập di kí – Cao Tân 拾遗记 - 高辛của Vương Gia 王嘉 đời Tấn có ghi:

Tam Hồ tắc hải trung tam sơn dã. Nhất viết Phương Hồ, tắc Phương Trượng dã; nhị viết Bồng Hồ, tắc Bồng Lai dã; tam viết Doanh Hồ, tắc Doanh Châu dã, hình như hồ khí.

三壶则海中三山也. 一曰方壶, 则方丈也; 二曰蓬壶, 则蓬莱也; 三曰瀛壶, 则瀛州也, 形如壶器.

(Ba Hồ là ba ngọn núi ở trong biển. Một là Phương Hồ tức Phương Trượng. hai là Bồng Hồ tức Bồng Lai; ba là Doanh Hồ tức Doanh Châu. Hình dạng giống như chiếc bình (hồ).)

https://baike.baidu.com/item/%E8%93%AC%E8%8E%B1/16543334

Bồng lai riêng một bầu trời

Màn hoa, cầu đá mấy nơi thiên thành

(Bích Câu kì ngộ: 647 - 648)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 26/11/2022

Previous Post Next Post