Sáng tác: Đương không minh nguyệt tại .....

 


當空明月在

何故為誰分

半輪伴孤枕

半輪隨征人

Đương không minh nguyệt tại

Hà cố vị thuỳ phân

Bán luân bạn cô chẩm

Bán luân tuỳ chinh nhân

                                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                                        Quy Nhơn 22/10/2022

Dịch từ hai câu 1525 - 1526 trong “Truyện Kiều”:

Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường

Previous Post Next Post