Câu đối: Võ tướng chi nghi chẩm dạng, cổ sư bưu kim chế kính .....

 

武將之儀怎樣古獅彪今猘獍

文臣之表何如今鷙鶻古鸝鷴 

Võ tướng chi nghi chẩm dạng, cổ sư bưu, kim chế kính

Văn thần chi biểu hà như, kim chí cốt, cổ li nhàn

                                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                      Quy Nhơn 03/10/2022

Previous Post Next Post