Câu đối: Tuấn lĩnh thanh hoàng tà nhật ánh .....

 

峻嶺青黃斜日映

高城出沒碧煙籠

Tuấn lĩnh thanh hoàng tà nhật ánh

Cao thành xuất một bích yên lung

(Nắng chiều ánh lên rặng núi, thấy chỗ xanh chỗ vàng

Khói biếc bao phủ thành cao, nhìn như ẩn như hiện)

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 21/10/2022

Lấy ý từ câu 1604 trong “Truyện Kiều”:

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng

 

Previous Post Next Post