Câu đối: Trúc tử tuỳ phong nhi tả hữu .....

 

竹子隨風而左右

魚兒逐餌以浮沉 

Trúc tử tuỳ phong nhi tả hữu

Ngư nhi trục nhị dĩ phù trầm

                                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                                        Quy Nhơn 02/10/2022

Previous Post Next Post