Câu đối: Kết đảng doanh tư, hung đồ trợ trụ vi ngược .....

 

結黨營私凶徒助紂為虐

標同伐異惡賊為虎作倀 

Kết đảng doanh tư, hung đồ trợ trụ vi ngược

Tiêu đồng phạt dị, ác tặc vị hổ tác trành

                                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                  Quy Nhơn 14/10/2022

Previous Post Next Post