Câu đối: Dụng chính dụng hình bất như dụng đức dụng lễ .....

 

用政用刑不如用德用禮

施威施力何及施義施仁

Dụng chính dụng hình bất như dụng đức dụng lễ

Thi uy thi lực hà cập thi nghĩa thi nhân

(Dùng chính lệnh dùng hình phạt, không như dùng đạo đức dùng lễ giáo

Ra oai ra sức, sao bằng thực hiện điều nghĩa thực hiện điều  nhân) 

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 03/10/2022 

Mượn ý từ trong Luận ngữ - Vi chính 論語 - 為政.

          Tử viết: “Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách.”

          子曰: “道之以政, 齊之以刑, 民免而無恥. 道之以德, 齊之以禮, 有恥且格.

          (Khổng Tử bảo rằng: “Dùng chính lệnh để trị lí bách tính, dùng hình phạt để chế ước bách tính, bách tính có thể tạm thời không mắc tội, nhưng không biết xấu hổ. Nếu dùng đạo đức để trị lí bách tính, dùng lễ giáo để ước thúc bách tính, thì bách tính không những biết xấu hổ mà còn biết sửa chữa những sai lầm của mình.”)

 

Previous Post Next Post