Dịch thuật: Phòng tiên dìu dặt chén đồng (407) (Bích Câu kì ngộ)

 

PHÒNG TIÊN DÌU DẶT CHÉN ĐỒNG (407)

          Chén đồng: “Đồng” ở đây tức “đồng tâm”, ở đây ý nói cùng một lòng yêu nhau.

Trong Kinh Dịch phần Hệ từ thượng có câu:

Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim; đồng tâm chi ngôn, kì xú như lan.

二人同心, 其利斷金; 同心之言, 其臭如蘭

          (Hai người mà đồng lòng thì sức mạnh có thể chặt đứt kim loại; lời nói mà đồng lòng thì thơm như hoa lan)

          Ngoài ra còn có các từ “chữ đồng”, “dải đồng” “dây đồng” cũng biểu thị ý này.

Phòng tiên dìu dặt chén đồng

Rèm Tương rủ thấp, trướng hồng treo cao

(Bích Câu kì ngộ: 407 - 408)

Dây đồng đứt hẳn làm hai

Cánh bèo theo ngọn nước trôi cũng rầu

(Bích Câu kì ngộ: 455 - 456)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 19/9/2022

Previous Post Next Post