Câu đối: Sĩ kiệt nông cùng kim thắng cổ .....

 

士竭農窮今勝古

工貧商敗古輸今 

Sĩ kiệt nông cùng kim thắng cổ

Công bần thương bại cổ thâu kim

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                               Quy Nhơn 05/9/2022

 

Previous Post Next Post