Câu đối: Dã địa bất li, thâm lục liên đầu thường kiến tiếu .....

 

野地不離深綠連頭常見笑

森林無礙粉紅數蕊亦知羞 

Dã địa bất li, thâm lục liên đầu thường kiến tiếu

Sâm lâm vô ngại, phấn hồng sổ nhuỵ diệc tri tu

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                        Quy Nhơn 08/9/2022

Previous Post Next Post