Câu đối: Cô hồn nhi trục quỷ, bức chúng cùng đồ, nhược thị hung hề, tuần lại sài lang chi phúc .....

 

沽魂而逐鬼逼眾窮途若是凶兮

巡吏豺狼之腹

市物以為憑推人絕路如此惡矣

法官虎豹之心

Cô hồn nhi trục quỷ, bức chúng cùng đồ, nhược thị hung hề,

tuần lại sài lang chi phúc

Thị vật dĩ vi bằng, thôi nhân tuyệt lộ, như thử ác hĩ,

pháp quan hổ báo chi tâm

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 27/9/2022

 

Previous Post Next Post