Câu đối: Canh ngưu hoàng ngưu trì độn hữu dư, nhi bất nhược hồng ngưu trá gian thái thậm .....

 

耕牛黃牛遲鈍有餘而不若紅牛詐奸太甚

獵狗黑狗暴凶太甚然不如走狗殘毒有餘 

Canh ngưu hoàng ngưu trì độn hữu dư, nhi bất nhược hồng ngưu trá gian thái thậm

Liệp cẩu hắc cẩu bạo hung thái thậm, nhiên bất như tẩu cẩu tàn độc hữu dư

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 14/9/2022

 

Previous Post Next Post