Dịch thuật: Nghìn vàng đổi được trận cười ấy chăng (322) (Bích Câu kì ngộ)

 

NGHÌN VÀNG ĐỔI ĐƯỢC TRẬN CƯỜI ẤY CHĂNG (322)

Điển xuất từ thành ngữ “nhất tiếu thiên kim” 一笑千金, một nụ cười đáng giá ngàn vàng.

          Chu U Vương 周幽王 sủng ái Bao Tự 褒姒. Bao Tự rất đẹp nhưng lại không thích cười. Chu U Vương nghĩ rằng, Bao Tự đẹp như thế mà lại không cười, quả thật là đáng tiếc. Thế là Chu U Vương sai người ra thông báo, người nào có thể làm cho Bao tự cười sẽ được thưởng ngàn vàng. Nhiều người đến thử, nhưng không có ai thành công. Có một đại thần tên Quắc Thạch Phủ 虢石父nghĩ ra một cách. Chu U Vương cảm thấy có lí liền sai người đốt lửa dùng để báo hiệu có chiến tranh trên phong hoả đài. Chư hầu vương các nơi thấy lửa báo hiệu liền vội vàng đem binh đến cứu, nhưng đã bị mắc lừa. Bao Tự trông thấy tình huống đó bèn mở miệng cười lớn. Thế là Chu U Vương ban thưởng cho Quắc Thạch Phủ ngàn lượng vàng.

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%83%E9%87%91%E4%B8%80%E7%AC%91/38339

          Thôi Nhân 崔駰 đời Hán trong bài Thất y 七依 có câu:

Hồi cố bách vạn, nhất tiếu thiên kim

回顾百万, 一笑千金

(Quay đầu lại nhìn đáng giá trăm vạn, nở một nụ cười đáng giá  ngàn vàng)

Buồng đào nửa bước chẳng rời

Nghìn vàng đổi được trận cười ấy chăng?

(Bích Câu kì ngộ: 321 - 322)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 23/8/2022

Previous Post Next Post