Câu đối: Tu thân tĩnh đương thủ .....

 

修身靜當首

養德儉為先 

Tu thân tĩnh đương thủ

Dưỡng đức kiệm vi tiên

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 29/8/2022

Previous Post Next Post