Câu đối: Trọc tăng, ma tăng, ác tăng, tam tăng đồng cộng hiện .....

 

濁僧魔僧惡僧三僧同共現

凶鬼餓鬼陰鬼三鬼一齊來 

Trọc tăng, ma tăng, ác tăng, tam tăng đồng cộng hiện

Hung quỷ, ngạ quỷ, âm quỷ, tam quỷ nhất tề lai

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 18/8/2022

Previous Post Next Post