Câu đối: Tín niệm bất di, hoàng biện hoa khai thường hướng nhật .....

 

信念不移黃瓣花開常向日

忠誠無改綠條萼轉總朝陽 

Tín niệm bất di, hoàng biện hoa khai thường hướng nhật

Trung thành vô cải, lục điều ngạc chuyển tổng triều dương

                                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                                Quy Nhơn 17/8/2022

Previous Post Next Post