Câu đối: Khổ khẩu đạm hương quân tử thái .....

 

苦口淡香君子菜

清心禪味半生瓜

Khổ khẩu đạm hương quân tử thái

Thanh tâm thiền vị bán sinh qua

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                            Quy Nhơn 16/8/2022

Previous Post Next Post