Câu đối: Hung cùng ác cực, cầm thú phu thê, lương tâm diêu trác .....

 

凶窮惡極禽獸夫妻良心鷂啄

毒駭殘驚畜牲官吏秉性狗叼

Hung cùng ác cực, cầm thú phu thê, lương tâm diêu trác

Độc hãi tàn kinh, súc sinh quan lại, bỉnh tính cẩu điêu

                                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                                         Quy Nhơn 03/8/2022

Previous Post Next Post