Câu đối: Chưởng giáo chi sư, trắc ẩn tàm tu du địa phủ .....

 

掌教之師惻隱慚羞遊地府

司刑之吏公平正直玩陰曹

Chưởng giáo chi sư, trắc ẩn tàm tu du địa phủ

Tư hình chi lại, công bình chính trực ngoạn âm tào

                                                                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 05/8/2022

 

Previous Post Next Post