Câu đối: Chước chước phương phi tàm nguyệt thụ .....

 


灼灼芳菲蠶月樹

夭夭紅白暮春花

Chước chước phương phi tàm nguyệt thụ

Yêu yêu hồng bạch mộ xuân hoa 

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 02/8/2022

Previous Post Next Post