Câu đối: Bất võ bất văn, hung bối khởi đồng bổ tử .....

 

不武不文胸背豈同補子

非歐非亞走影何異殭屍

Bất võ bất văn, hung bối khởi đồng bổ tử

Phi Âu phi Á, tẩu ảnh hà dị cương thi

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                  Quy Nhơn 13/8/2022

Previous Post Next Post