Dịch thuật: Phải đường ong bướm đi về đấy sao (128) (Bích Câu kì ngộ)

 

PHẢI ĐƯỜNG ONG BƯỚM ĐI VỀ ĐẤY SAO? (128) 

          Ong bướm: Tức “phong điệp” 蜂蝶. Thường dùng để chỉ hạng người tìm hoa vấn liễu, tham luyến nữ sắc, hoặc nam nữ phóng đãng, như trong “Truyện Kiều” có câu:

Êm nềm trướng rủ màn che

Tường đông ong bướm đi về mặc ai

(câu 37 – 38)

Biết bao bướm lả ong lơi

Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm

(câu 1229 – 1230)

Thiếp từ ngộ biến đến giờ

Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa

(câu 3097 – 3098)

Thành ngữ Trung Quốc cũng thường dùng “phong điệp” với ý  nghĩa như thế, như:

- Phong mê điệp luyến 蜂迷蝶恋: chỉ hành vi phóng đãng giữa nam và nữ.

- Phong cuồng điệp loạn 蜂狂蝶乱: cũng chỉ hành vi phóng đãng giữa nam và nữ.

- Du phong lãng điệp 游蜂浪蝶: chỉ hạng người có thái độ không trang nhã, chọc ghẹo con gái.

- Cuồng phong lãng điệp 狂蜂浪蝶: chỉ hạng con trai khinh bạc phóng đãng.

- Chiêu phong dẫn điệp 招蜂引蝶: Ví với việc thu hút sự chú ý của người khác.

https://chengyu.duwenz.com/9025146.html

“Ngán cho bên cõi bồ đề

Phải đường ong bướm đi về đấy sao?”

(Bích Câu kì ngộ: 127 - 128)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 15/7/2022

Previous Post Next Post