Dịch thuật: Chầy sương đợi khách cầu Lam (139) (Bích Câu kì ngộ)

 

CHẦY SƯƠNG ĐỢI KHÁCH CẦU LAM (139)

          Xuất xứ từ điển Bùi Hàng gặp Vân Anh.

Câu chuyện Bùi Hàng 裴航 gặp Vân Anh 云英 được chép trong Thái Bình Quảng Kí 太平广记 quyển 50:

Vào niên hiệu Trường Khánh 长庆 thời Đường Mục Tông 唐穆宗, có một vị Tú tài tên Bùi Hàng 裴航, trên thuyền gặp được Phàn phu nhân 樊夫人, một người kì lạ. Phàn phu nhân tặng cho một bài thơ:

Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh

Huyền sương đảo tận kiến Vân Anh

Lam Kiều tiện thị thần tiên quật

Hà tất khi khu thướng Ngọc Thanh

一饮琼浆百感生

玄霜捣尽见云英

蓝桥便是神仙窟

何必崎岖上玉青

(Uống được quỳnh tương trăm mối cảm xúc sinh ra

Thuốc tiên giã xong sẽ thấy được nàng Vân Anh

Lam Kiều chính là cung điện thần tiên đó

Cần gì phải vất vả đến cung Ngọc Thanh)

          Bùi Hàng không hiểu ý. Sau đến vùng gần Lam Kiều 蓝桥, nhân vì khát nước  bèn đến một nhà xin nước uống, thấy ba bốn gian nhà cỏ, trước cửa có một bà lão đang dệt vải gai. Bùi Hàng xin nước, bà lão gọi:

          - Vân Anh, mang một li nước đến đây, lang quân muốn uống.

          Bùi Hàng bỗng nhớ đến bài thơ. Đương lúc kinh ngạc, thấy sau bức rèm có cánh tay đưa nước ra. Bùi Hàng uống hết, giở rèm ra nhìn, thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bùi Hàng vừa thấy đã si mê, bèn hướng đến bà lão xin được cầu hôn. Bà lão bảo rằng:

          - Lão chỉ có một đứa cháu gái. Trước đây, thần tiên có tặng cho lão thuốc tiên, bảo phải dùng cối chày bằng ngọc giã 100 ngày mới uống được. Nếu cháu muốn cưới nó, phải tìm cối chày bằng ngọc, lão sẽ gã cháu gái cho.

          Bùi Hàng đồng ý, hẹn nội 100 ngày. Sau khi đến kinh thành, việc thi cử gác qua một bên, chỉ biết nơi đường lớn ngõ nhỏ tìm cối chày bằng ngọc. Qua mấy tháng sau, gặp được một ông lão bán đồ ngọc, ông lão báo cho biết tại tiệm thuốc của người họ Biện ở Quắc Châu 虢州 có. Bùi Hàng vội đến Quắc Châu, gom hết tiền bạc đem theo, bán cả đầy tớ và ngựa mới đủ tiền. Mua được cối ngọc chày ngọc, đi bộ đến Lam Kiều, giao cho bà lão. Bà lão bảo Bùi Hàng giã thuốc 100 ngày mới cho thành thân. Sau 100 ngày giã thuốc thành, bà lão dẫn Bùi Hàng cùng Vân Anh vào trong núi, gặp rất nhiều tiên, Phàn phu nhân cũng ở trong số đó, bảo Bùi Hàng và Vân Anh làm lễ thành thân. Sau Bùi Hàng cũng đắc đạo thành tiên.

https://www.pinshiwen.com/yuexie/cysl/20190803189286.html

            Trong văn học cũng thường dùng “Lam kiều”, tức “cầu Lam” chính là điển này.

Chầy sương đợi khách cầu Lam

Phẩm tiên may bén tay phàm biết đâu

(Bích Câu kì ngộ: 139 - 140)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 18/7/2022

Previous Post Next Post