Dịch thuật: Đạo sĩ có những thứ bậc nào

 

ĐẠO SĨ CÓ NHỮNG THỨ BẬC NÀO

          Trong Tam Động phụng đạo khoa giới 三洞奉道科诫 phân đạo sĩ ra làm 6 bậc:

- Thiên chân đạo sĩ 天真道士

- Thần tiên đạo sĩ 神仙道士

- Sơn cư đạo sĩ 山居道士

- Xuất gia đạo sĩ 出家道士

- Tại gia đạo sĩ 在家道士

- Tế tửu đạo sĩ 祭酒道士

          Ngoài ra, căn cứ vào đạo hạnh cao thấp còn có tôn hiệu khác. Theo Đường lục điển 唐六典 quyển 4 Từ bộ 祠部 có nói: Đạo sĩ tu hành có ba: một là Pháp sư 法法师, hai là Uy nghi sư 威仪师, ba là Luật sư 律师. Người “đức cao tư tinh” 德高思精  gọi là Luyện sư 炼师.

          Người thuộc kinh thư và nghi phạm tôn giáo, khi cử hành nghi thức nơi pháp đường ngồi ở vị trí cao chính giữa, xưng là Cao công 高功, là vị có đạo công tối cao trong đạo sĩ. Còn vị đạo sĩ chủ trì sự vụ cung quán, nhìn chung xưng vị theo Phật giáo là Phương trượng 方丈, Trụ trì 住持, Giám viện 监院.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 13/7/2022

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post