Câu đối: Đương quyền gian tặc, kết đảng câu bằng, Tể tướng vô nghi Tần Cối ....

 

當權奸賊結勾朋宰相無疑秦檜

亂政佞臣偷財納貨尚書可信和珅

Đương quyền gian tặc, kết đảng câu bằng, Tể tướng vô nghi Tần Cối

Loạn chính nịnh thần, thâu tài nạp hoá, Thượng thư khả tín Hoà Thân

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 06/7/2022

Previous Post Next Post