Câu đối: Tín siểm mị, duyệt phùng nghinh, cư cao ám chủ .....

 

信諂媚悅逢迎居高暗主

善夤緣專趨奉處上庸臣 

Tín siểm mị, duyệt phùng nghinh, cư cao ám chủ

Thiện dần duyên, chuyên xu phụng, xử thượng dung thần

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 09/7/2022

Previous Post Next Post