Câu đối: Thiện ý viễn li, tích nhưỡng cùng hương quân bất kiến .....

 

善意遠離僻壤窮鄉均不見

惡心留駐通都大邑總常聞

Thiện ý viễn li, tích nhưỡng cùng hương quân bất kiến

Ác tâm lưu trú, thông đô đại ấp tổng thường văn 

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 05/7/2022

Previous Post Next Post