Câu đối: Quỳnh lộ Khúc Sinh yêu ngọc hữu .....

 

瓊露麴生邀玉友

桂漿歡伯舉芳樽

Quỳnh lộ Khúc Sinh yêu ngọc hữu

Quế tương Hoan Bá cử phương tôn

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 11/7/2022

Previous Post Next Post