Câu đối: Họa quốc ương dân, phú quý tham cầu, giảo kế vô liêm vô sỉ .....

 

祸國殃民富貴貪求狡計無廉無恥

盜權竊柄威名妄取奸謀有毒有凶 

Hoạ quốc ương dân, phú quý tham cầu, giảo kế vô liêm vô sỉ

Đạo quyền thiết bính, uy danh vọng thủ, gian mưu hữu độc hữu hung

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 02/7/2022

Previous Post Next Post