Câu đối: Nghiêm hàn bão tiết kham quân tử .....

 


嚴寒抱節堪君子

酷熱吟風可丈夫 

Nghiêm hàn bão tiết kham quân tử

Khốc nhiệt ngâm phong khả trượng phu

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 01/7/2022

Previous Post Next Post