Câu đối: Giảo thái căn, xuyết tỉnh thuỷ, cư lậu ốc, ngoạ sài tân, phú liễm thừa đương thái trọng. Dân hĩ .....

 

咬菜根啜井水居漏屋臥柴薪

賦斂承當太重民矣

耽海味戀瓊漿住高樓敷錦緞

金銀享用甚多官兮

Giảo thái căn, xuyết tỉnh thuỷ, cư lậu ốc, ngoạ sài tân,

phú liễm thừa đương thái trọng. Dân hĩ.

Đam hải vị, luyến quỳnh tương, trú cao lâu, phu cẩm đoạn,

kim ngân hưởng dụng thậm đa. Quan hề.

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 15/7/2022

Previous Post Next Post