Dịch thuật: Đã người trong sách là duyên (67) (Bích Câu kì ngộ)

 

ĐÃ NGƯỜI TRONG SÁCH LÀ DUYÊN (67)

          Câu này điển xuất từ câu “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” 书中自有颜如玉trong bài Khuyến học thi 劝学诗 của Tống Chân Tông Triệu Hằng 赵恒.

Phú gia bất dụng mãi lương điền      

Thư trung tự hữu thiên chung túc

An cư bất dụng giá cao đường         

Thư trung tự hữu hoàng kim ốc

Xuất môn mạc hận vô nhân tuỳ       

Thư trung xa mã đa như thốc

Thú thê mạc hận vô lương mưu       

Thư trung tự hữu nhan như ngọc

Nam nhi nhược toại bình sinh chí   

 Lục kinh cần hướng song tiền độc

富家不用买良田

书中自有千锺粟

安居不用架高堂

书中自有黄金屋

出门莫恨无人随

书中车马多如簇

娶妻莫恨无良谋

书中自有颜如玉

南儿若遂平生志

六经勤向窗前读

(Muốn nhà được giàu có không cần phải mua ruộng tốt

Chăm đọc sách, trong sách tự có cả ngàn chung thóc

Muốn cuộc sống an vui không cần phải cất nhà cao lớn

Chăm đọc sách, trong sách tự có phòng ốc đáng giá cả ngàn vàng

Ra khỏi nhà chớ hiềm không có người đi theo

Chăm đọc sách, trong sách sẽ có ngựa xe nhiều như nước

Lấy vợ không phải sợ không có người làm mai

Chăm đọc sách, trong sách tự có người đẹp dung nhan như ngọc

Nam nhi nếu muốn thực hiện chí hướng bình sinh của mình

Thì phải chuyên cần chịu khó bên của sổ đọc lục kinh.

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_a23349cddf1e.aspx

Đã người trong sách là duyên

Mấy thu hạt ngọc Lam Điền chưa giâm

(Bích Câu kì ngộ: 67 - 68)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 20/6/2022

Previous Post Next Post