Dịch thuật: Ngửa nghiêng lưng túi phong tao (63) (Bích Câu kì ngộ)

 

NGỬA NGHIÊNG LƯNG TÚI PHONG TAO (63)

Phong tao: “Phong” chỉ “Quốc phong” 国风 trong Kinh Thi. “Tao” chỉ “Li tao” 离骚. “Phong tao” 风骚 được mượn dùng để phiếm chỉ văn chương, văn học.

Trong bài Đồng Thôi viên ngoại Kì vô thập di cửu nhật yến kinh triệu phủ Lí Sĩ Tào 同崔员外綦毋拾遗九日宴京兆府李士曹 của Cao Thích 高适 thời Đường có câu:

Vãn tình thôi hàn mặc

Thu hứng dẫn phong tao

晚晴催翰墨

秋兴引风骚

(Nắng chiều giục cầm bút mực

Thu hứng gợi ý văn chương)

          Và trong bài Phụng thù Công Tố học sĩ kiến chiêu chi tác 奉酬公素学士见招之作của Tô Thuấn Khâm 苏舜钦 thời Tống có câu:

Lưu liên nhật nhật phụng bôi yến

Thù vô nhàn khích ngâm phong tao

留连日日奉杯宴

殊无闲隙吟风骚

(Ngày ngày yến tiệc mãi lưu luyến nâng li

Không có lúc nào rảnh để ngâm tụng văn chương)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E9%AA%9A/291400

Ngửa nghiêng lưng túi phong tao

Nước, non, mây, gió chất vào còn vơi

(Bích Câu kì ngộ: 63 - 64)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 12/6/2022

Previous Post Next Post