Dịch thuật: Ao tù sen rũ, rào thưa cúc cằn (50) (Bích Câu kì ngộ)

 

AO TÙ SEN RŨ, RÀO THƯA CÚC CẰN (50)

          Rào thưa cúc cằn: Ở câu này có lẽ tác giả liên tưởng đến câu “Thái cúc đông li hạ” 採菊東籬下 của Đào Tiềm 陶潛. Đào Tiềm ở bài Ẩm tửu 飲酒 (kì ngũ) viết rằng:

Kết lư tại nhân cảnh

Nhi vô xa mã huyên

Vấn quân hà năng nhĩ

Tâm viễn địa tự thiên

Thái cúc đông li hạ

 Du nhiên kiến Nam sơn

Sơn khí nhật tịch giai

Phi điểu tương dữ hoàn

Thử trung hữu chân ý

Dục biện năng vong ngôn

結廬在人景

而無車馬喧

問君何能爾

心遠地自偏

採菊東籬下

悠然見南山

山氣日夕佳

飛鳥相與還

此中有真意

欲辯能忘言

 (Dựng một gian nhà cỏ ở chốn nhân gian

Nhưng không có tiếng xe ngựa ồn ào

Hỏi anh sao mà được như thế

Tâm chí viễn li trần tục thì tự nhiên sẽ có được một nơi như thế

Hái cúc bên bờ rào phía đông

Thư thái an nhàn thấy núi Nam

Khí núi và cảnh sắc lúc trời chiều rất đẹp

Chim kết bạn bay về

Ý nghĩa chân chính của nhân sinh trong đó

Muốn nói nhưng không biết diễn đạt như thế nào)

https://fanti.dugushici.com/mingju/14228

Phong quang lạ khác dấu xưa

Ao tù sen rũ, rào thưa cúc cằn

(Bích Câu kì ngộ: 49 - 50)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 01/6/2022

Previous Post Next Post