Câu đối: Học hải uyên thâm, khắc kỉ tân cần phương khả .....

 

學海淵深克己辛勤方可

儒林盛茂持身勞苦必須

Học hải uyên thâm, khắc kỉ tân cần phương khả

Nho lâm thịnh mậu, trì thân lao khổ tất tu

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 31/5/2022

Previous Post Next Post