Câu đối: Truy danh trục lợi, sấu chúng phì tư, khởi dị tham đồng thao thiết .....

 

追名逐利瘦眾肥私豈异貪同饕餮

附熱趨炎害人益己無疑惡似窮奇 

Truy danh trục lợi, sấu chúng phì tư, khởi dị tham đồng thao thiết

Phụ nhiệt xu viêm, hại nhân ích kỉ, vô nghi ác tự cùng kì

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 13/6/2022

Previous Post Next Post