Câu đối: Thời cửu nhu thiên nghi hạ sử .....

 

時久柔天宜夏史

神專剛日合冬經

Thời cửu nhu thiên nghi hạ sử

Thần chuyên cương nhật hợp đông kinh 

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 24/6/2022

Previous Post Next Post