Câu đối: Thị lợi thị quyền, thị chúng dụng uy đồng thị hổ .....

 


嗜利恃權示眾用威同是虎

思名資勢私肥以賄本斯官 

Thị lợi thị quyền, thị chúng dụng uy đồng thị hổ

Tư danh tư thế, tư phì dĩ hối bản tư quan

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 28/6/2022

Previous Post Next Post