Câu đối: Thế sự ưu bi ngôn Đỗ Phủ .....

 

世事憂悲言杜甫

禪緣靜寂說王維 

Thế sự ưu bi ngôn Đỗ Phủ

Thiền duyên tĩnh tịch thuyết Vương Duy

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                    Quy Nhơn 02/6/2022

Previous Post Next Post