Câu đối: Nhất nhập quan trường, diện khổng cải dung tâm hoá thạch .....

 

一入官場面孔改容心化石

久居政界皮膚變色胃成包

Nhất nhập quan trường, diện khổng cải dung tâm hoá thạch

Cửu cư chính giới, bì phu biến sắc vị thành bao

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 01/6/2022

Previous Post Next Post