Câu đối: Lộ lãnh thâm lâm trường tố nhã .....

 

露冷深林長素雅

風清空谷永幽香 

Lộ lãnh thâm lâm trường tố nhã

Phong thanh không cốc vĩnh u hương 

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 29/6/2022

Previous Post Next Post