Dịch thuật: Ta hồ trượng phu đương như thị (476) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TA HỒ TRƯỢNG PHU ĐƯƠNG NHƯ THỊ (476)

嗟乎丈夫當如是

Than ôi! Bậc trượng phu phải nên như thế. 

          Trong Sử kí – Cao Tổ bản kỉ 史记 - 高祖本纪 có đoạn:

          Cao Tổ thường dao Hàm Dương, túng quan, quan Tần Thuỷ Hoàng Đế, vị nhiên thái tức viết:

Ta hồ! Đại trượng phu đương như thử dã!

          高祖常繇咸阳, 纵观, 观秦始皇帝, 喟然太息曰:

嗟乎! 大丈夫当如此也

(Cao Tổ từng làm lao dịch ở Hàm Dương, tha hồ nhìn ngó, nhìn thấy Tần Thuỷ Hoàng, liền bùi ngùi than rằng:

“Than ôi! Bậc đại trượng phu phải nên như thế!” )

https://ctext.org/shiji/gao-zu-ben-ji/zhs

Câu 476 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Dường này âu hẳn tài lành trượng phu (408)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/5/2022

Previous Post Next Post