Câu đối: Thọ khách Thâm thu Đào Lệnh cúc .....

 

壽客深秋陶令菊

鼠姑仲夏洛陽花

 

Thọ khách Thâm thu Đào Lệnh cúc

Thử cô Trọng hạ Lạc Dương hoa

                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                  Quy Nhơn 26/5/2022

 

Previous Post Next Post